Menu Domů Objednat Ceny Download O nás

START do matematiky

Kniha START do matematiky je poutavá a poučná kniha, která přiblíží a usnadní dětem pochopení matematiky.
Na 240 komiksových obrázcích provází děti matematikou 1. až 3. třídy ZŠ.
START do matematiky představuje novou metodu výuky matematiky. Znamená podstatnou změnu metodiky, která odstraňuje příčiny dnešního neutěšeného stavu znalostí matematiky u žáků a studentů. Uvádí děti do smysluplného a užitečného učení se matematiky.

Programy edice Chytré dítě

SLABIKÁŘ,

který mluví je první multimediální učebnice čtení u nás. Děti s pomocí Slabikáře zábavným způsobem rychle zvládnou čtení. Všechna slova, slabiky i písmena jsou ozvučená. Pro děti s SPU je zde vhodná metodika. Slabikář oceněn Křišťálovou tužkou MŠMT, má Certifikát Logopedické společnosti.

IQ Hry

Pro děti od 5 let.
Inteligence je schopnost člověka poznávat souvislosti a efektivně řešit úkoly se rozvíjí od narození. Správným tréninkem se dá dosáhnout její vyšší úrovně. IQ HRY nabízí soubor her, které u dětí podpoří rozvoj paměti, logického myšlení, postřehu, koncentrace i správného rozhodování.

PRO NEJMENŠÍ

Pro děti od 3 let.
Je prvním seznámením dítěte s počítačem. Začíná úlohou koordinace ruky s myší na obrazovce. Další úlohy (hry) rozvíjí myšlení, logické uvažování, poznání základních jevů, barev, zdokonalení řeči - pojmenování předmětů. Obsahuje zvuky prostředí a písničky, které mohou děti opakovat.

NASLOUCHEJ A HREJ SI

Pro menší i větší děti
Sluchová paměť je důležitá pro řeč, čtení a psaní. Program je věnovaný cvičení sluchové paměti a diferenciaci zvuků. Titul je také vhodný pro prevenci nebo reedukaci dyskalkulie. Pro děti s poruchami učení je užitečnou pomůckou.
Oceněn Křišťálovou tužkou MŠMT.

HRY

Podpora psychických funkcí pro děti od 3 -7 let. Cvičení paměti, postřehu, myšlení a řeči. Prevence a odstranění poruch učení. Hry jsou s úspěchem využívány nejen k zábavě dětí doma, ale i v ambulancích psychologů a logopedů. Nejžádanější titul pro tuto věkovou kategorii.

Veselé ZLOMKY

Titul Zlomky z edice Chytré dítě je tématický výukový program, který zahrnuje celou problematiku od definování zlomků, jejich použití až po výpočty a vztah zlomků a desetinných čísel. Cílem tohoto programu je, aby žáci pochopili ucelenou komplexní výuku zlomků.

ČÍTANKA

je činnostní výukou čtení.
Rozsáhlý projekt, který formou hry a činnosti učí děti tvořivě uplatnit češtinu, zabraňuje mechanickému čtení. Umožňuje aktivizaci žáka, nutí jej přemýšlet o tom, co čte.
Obsahuje mnoho úloh pro samostatnou práci žáka.
Pro děti s SPU je účinnou učební pomůckou.

NEŽ ZAČNE MATEMATIKA

Hravým způsobem rozvíjí dovednosti, ve kterých se vytváří a upevňují základy matematického poznání. Je účinnou pomůckou a vhodným úvodem do matematiky v 1. třídě. Vytváří podmínky pro pochopení slovních úloh a podporuje zájem dětí o tento předmět.

MATEMATIKA 1

Oceněn Křišťálovou tužkou MŠMT.
Děti svojí činností si samy aktivně vytváří nejen pojem čísla, základních početních operací, učí se přemýšlet a samostatně logicky pracovat. Novinkou jsou modelové úlohy, které přispívají k širšímu pochopení matematiky, nejen "počítání".
Pro 1 a 2. třídu ZŠ.

MATEMATIKA 2+3

vychází z toho, že geometrie je základem matematiky a naučila lidi myslet. Titul s důrazem na geometrii dává žákům širší matematický rozhled a hlubší pochopení matematiky,pomáhá řešit úlohy i ve vyšších ročnících. Pokrývá celé učivo 2. a 3. třídy ZŠ.

MATEMATIKA 4+5

Jako předešlé tituly je i tento multimediální program založen na novém přístupu k výuce, tvořivosti a samostatné práci. Netradiční pojetí tkví v tom, že velký prostor je ponechán geometrii. Učí představivosti, přemýšlení a pochopení matematiky. (Vhodný i v 6. a 7. roč. ZŠ).

ENGLISH

Pro nejmenší od 3 let.
Představuje novou metodu výuky angličtiny. Slova se nepřekládají, dítě si anglické slovo zafixuje spojením zvuku s obrazem tak, jako se učí své mateřštině. Program podporuje myšlenkovou činnost dítěte, které se učí hrou i bez pomoci rodičů.

DICTIONARY

Obrázkový mluvící slovník rozšiřuje tirul ENGLISH o 700 tematicky seřazených pojmů znázorněných obrázky. Dítě si anglické slovo zapamatuje vlastní rozumovou činností spojením obrazu a zvuku bez českého ekvivalentu. Je to základ myšlení v cizím jazyce.
Multimedia ART    info@ChytreDite.cz